Перейти до основного вмісту

Polityka prywatności

Polityka przetwarzania danych osobowych przez Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej w Lublinie.

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dziennik Urzędowy UE, L 119/1 z 4 maja 2016 (dalej: Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Muzeum Lubelskie w Lublinie jako Administrator danych osobowych Pani/Pana, będących osobą fizyczną (osobą, której dane dotyczą), podaje następujące informacje.

 

 1. Dane dotyczące Administratora danych osobowych:

 

 1. Administratorem danych osobowych jest Muzeum Narodowe (zwany dalej Muzeum) w Lublinie z siedzibą w Lublinie , ul. Zamkowa 9 20-117 Lublin, email: dyrektor@mnwl.pl

 

 1. Powołanie Inspektora Ochrony Danych

 

 1. W Muzeum został mianowany Inspektor Ochrony Danych z którym można się kontaktować pod adresem: ul. Zamkowa 9, 20-117 Lublin lub drogą elektroniczną pod adresem: iod@mnwl.pl. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

 

 1. Cel przetwarzania danych osobowych

 

 1. Państwa dane osobowe przetwarzane będą głównie w celu wypełnienia naszej działalności statutowej a w szczególności:
 • gromadzenia zabytków i materiałów dokumentacyjnych w statutowo określonym zakresie, pozyskiwanych w drodze zakupów, przyjmowania, darowizn, depozytów oraz badań terenowych,
 • katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów,
 • urządzanie wystaw stałych i czasowych,
 • organizowanie i prowadzenie badań i ekspedycji naukowych, w zakresie wynikającym z działalności Muzeum,
 • prowadzenie działalności edukacyjnej,
 • prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie wynikającym z działalności Muzeum,
 • subskrypcji do newslettera,
 • realizacji zawartych umów zlecenia usługi lub o wykonanie dzieła, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,
 • wykonania obowiązków prawnych, ciążących na Administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych dla celów podatkowych i rachunkowych,
 • wynikającego z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), to jest:
 1. dla celu marketingu usług i produktów własnych Administratora,
 2. w celu ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń,
 3. dla celów tworzenia zestawień, analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne Administratora, co obejmuje raportowanie, badania marketingowe, planowanie rozwoju usług, tworzenie modeli statystycznych,
 4. dla celów administracyjnych, a także do zapewnienia bezpieczeństwa sieci i informacji.

 

 1. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:

 

 1. Artykuł 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z:
 • ustawą z dnia 21 listopada 1996 roku o muzeach (Dz.U. z 2012 r. poz. 987 oraz 2015r. poz. 1505);
 • ustawą z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012 r. poz.406, z 2014 r. poz. 423 oraz z 2015 r. poz. 337 i 1505);
 • ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z późn. zm.);
 1. Artykuł 6 ust. 1 lit. a RODO – w zakresie danych osobowych wykraczających poza zakres danych obowiązkowych, wynikających z przepisów prawa.

 

 1. Odbiorcami Państwa danych osobowych są:

 

 1. Podmioty wspierające operacyjne wykonywanie Umowy, takie jak: obsługa techniczna urządzeń i produktów służących realizacji Umowy, obsługa faktur, obsługa platform do kontaktów, podmioty prowadzące działalność pocztową i kurierską,
 2. Podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową i rachunkową.

 

 1.  Przekazywanie danych do państwa trzeciego:

 

 1. Dane osobowe zgromadzone w Muzeum nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

 

 1. Dane osobowe

 

 1. Dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania Umowy, a w zakresie związanym z obroną lub dochodzeniem roszczeń, do czasu przedawnienia roszczeń. Administrator może przechowywać dane osobowe dłużej, ale stanie się tak wyłącznie z uzasadnionych powodów, jeżeli prawo zezwala na takie przechowywanie.

 

 1. Prawa przysługujące

 

 1. Przysługuje Państwu, w odniesieniu do Państwa danych osobowych, w zakresie i z zachowaniem wyjątków wynikających z RODO lub innych przepisów prawnych prawo do:
 • żądania od Administratora dostępu do danych osobowych,
 • żądania od Administratora sprostowania danych osobowych,
 • żądania usunięcia danych,
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 • przenoszenia danych w zakresie określonym art. 20 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,
 • wniesienia skargi do Prezesa UODO w razie uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych.

 

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji wskazanych powyżej celów.

 

 1. Informacje dotyczące plików cookie

 

 1. Witryna https://www.mzwdr.pl używa cookie. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookie ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
   
 2. Wykorzystujemy pliki cookie w celu usprawnienia działania naszej strony internetowej. Ograniczenie lub wyłączenie przeglądarce obsługi plików cookie nie ma wpływu na jakość jej przeglądania.
                                       
 3. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
   
 4. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację.
   
 5. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookie jest dostępna na stronie http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies
   
 6. Dodatkowe dane osobowe, jak Imię nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania, telefon, wiek, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.
   
 7. Adresy stron opisujących wyłączenie lub zmianę ustawień dla niektórych przeglądarek internetowych: